Publicacions

(2021) “Exploring the role of local governments as territorial actors” The institutional production of territory: subnational strategies. American Association of Geographers Annual Meeting. 7 abril.

(2021) “El discurs polític: el canvi climàtic com a amenaça a la seguretat”, a Brunet, Pere i Meulewaeter, Chloé. (coord.) Militarisme i crisi mediambiental. Una reflexió necessària. Informe 47. Barcelona: Centre Delàs d’Estudis per la Pau.

(2021) “Ressenya: Jordana, Jacint (2017). Barcelona, Madrid y el Estado. Ciudades globales y el pulso por la independencia en CataluñaDocuments d’Anàlisi Geogràfica, vol. 67(1), pp. 182-184

(2020) “Un projecte megaregional per a la Barcelona de DemàCatalunya Plural. 22 de desembre.

(2018) “Seguridad humana y medio ambiente” a Calvo, Jordi (coord.) Políticas de seguridad para la paz. Otra seguridad es posible y necesaria. Barcelona: Editorial Icaria [versió CAT i ENG]